top of page

體能訓練資訊

九龍城區體育會


 


疫情下少咗運動,可能體重都增加咗,要重新管理自己體重,唔少人都可能忽略咗「基礎代謝率(BMR)」。

基礎代謝率係指人類係靜止唔郁嘅情況下,身體機能正常運作下一日需要幾多熱量。

攝入能量不足都可能會減慢新陳代謝,最終影響減重效果同健康。

7 次查看0 則留言
bottom of page